الْحَطَب

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بر وزن فرس) هيزم. [مسد:4] و زنش در حاليكه باركش هيزم است به (ت ب ب) رجوع شود. [جنّ:15] امّا ستمگران هيزم جهنّم اند.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...