حَبْل

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(به فتح اوّل) مطلق دانه. مفرد آن حبّه است (قاموس) [انعام:95] خدا شكافنده دانه و هسته است. [بقره:261]. جمع حبّه حبّات و حبوب مى‏باشد ولى در قرآن مجيد به كار نرفته است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...