سَيَصْلَى

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«سَیَصْلى» در اصل، از مادّه «صَلْى» (بر وزن درد) به معناى داخل شدن در آتش و سوختن است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...