سوره الضحى

از الکتاب
سوره الليل سوره الضحى سوره الشرح
شماره کتابت : ٩٣
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١١
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ١١
تعداد کلمات : ٥٠
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١

متن سوره

سوگند به روشنایی میان روز؛

و سوگند به شب چون به نیمه رسید؛

(که) پروردگارت تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است.

و همانا (زندگی) آخرین برای تو از (زندگی) نخستین بهتر است.

و در آینده‌ای دور، پروردگارت همواره تو را (رحمت بی‌زحمت رسالتی) اعطا خواهد کرد، پس خوشنود گردی.

مگر نه (اینکه) تو را یتیم یافت، پس پناه داد؟

و تو را سرگشته‌ای یافت، پس هدایت کرد؟

و تو را عیال‌وار یافت، پس بی‌نیاز گردانید؟

پس اما یتیم را خوار و زار مکن.

و اما سائل را پس (هرگز) بانگ مزن.

و اما به وسیله‌ی نعمت پروردگارت، پس (آن را) بازگو کن.


محتوای سوره