الْيَتِيم

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

يتم آن است كه پدر كودكى قبل از بلوغ او بميرد و در سائر حيوانات آن است كه مادرش بميرد (مجمع و مفردات) پس يتيم در انسان به معنى پدر مرده (البته قبل از بلوغ كودك) و در غير انسان به معنى مادر مرده است. [انعام:152]. به مال يتيم نزديك نشويد مگر به بهترين طريق. جمع آن در قرآن مجيد يتامى است [بقره:177]. در آيه [نساء:2]. به اعتبار ماكان يتامى اطلاق شده وگرنه تا يتيم است مال به او داده نمى‏شود و پس از بلوغ به او يتيم گفته نمى‏شود. خوردن مال يتيم از گناهان كبيره است و بر آن وعده آتش داده شده: [نساء:10]. آنانكه اموال يتيمان را به ظلم مى خورند فقط در شكمشان آتش مى‏خورند و حتماً وارد آتش مى‏شوند (نعوذ باللَّه).

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...