سوره الشرح

از الکتاب
سوره الضحى سوره الشرح سوره التين
شماره کتابت : ٩٤
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١٢
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٨
تعداد کلمات : ٣١
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

متن سوره

آیا سینه‌ات را برایت نگشادیم‌؟

و بار گرانت را از دوشت بر نداشتیم‌؟

(باری گران) که پشتت را شکسته.

و نامت را برایت بلند نگردانیدیم‌؟

پس به‌راستی با دشواری، آسانی است.

به‌درستی با دشواری، آسانی است.

پس چون (از کار رسالتت) فراغت یافتی، (برای خود جایگزینی) نصب کن‌.

و با اشتیاق، سوی پروردگارت روی آر.


محتوای سوره