سوره الزلزلة

از الکتاب
سوره البينة سوره الزلزلة سوره العاديات
شماره کتابت : ٩٩
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٩٣
محل نزول : مدينه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٨
تعداد کلمات : ٣٩
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

متن سوره

هنگامی که زمین به لرزش ویژه‌اش لرزانیده شود،

و زمین بارهای سنگین خود را (از درونش) برون افکند،

و انسان گوید: «زمین را چه شده است‌؟»

در این هنگام (و هنگامه) زمین خبرهای خود را بازگو کند.

بدان سبب که پروردگارت به‌راستی برایش وحی کرده است.

در آن هنگام (و هنگامه)، مردمان از گورهاشان -به حال پراکندگی- صادر (و بیرون رانده) شوند، تا کارهاشان به آنان نشان داده شود.

پس هر کس هم‌وزن ذرّه‌ای نیکی کند، همان را خواهد دید.

و هر کس هم‌وزن ذرهّ‌ای بدی کند همان را خواهد دید.


محتوای سوره