أَثْقَالَهَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

در این که منظور از «أَثْقال» (بارهاى سنگین) در اینجا چیست؟ مفسران تفسیرهاى متعددى ذکر کرده اند; بعضى گفته اند: منظور انسان ها هستند که با زلزله رستاخیز از درون قبرها به خارج پرتاب مى شوند، نظیر آنچه در سوره «انشقاق» آیه 4 آمده است: «وَ أَلْقَتْ مَا فِیْها وَ تَخَلَّتْ». و بعضى گفته اند: گنج هاى درون خود را بیرون مى ریزد، و مایه حسرت دنیاپرستان بى خبر مى گردد. این احتمال نیز وجود دارد که منظور بیرون فرستادن مواد سنگین و مذاب درون زمین است، که معمولاً کمى از آن به هنگام آتشفشان ها و زلزله ها بیرون مى ریزد، در پایان جهان، آنچه در درون زمین است، به دنبال آن زلزله عظیم به بیرون پرتاب مى شود. تفسیر اول مناسب تر به نظر مى رسد، هر چند جمع میان این تفاسیر نیز بعید نیست. و نیز گفته شده «أثقال» جمع «ثقل» (بر وزن فکر) به معناى «بار» است. و بعضى آن را جمع «ثقل» (بر وزن عمل) به معناى وسائل خانه یا وسائل مسافر دانسته اند; ولى معناى اول مناسب تر به نظر مى رسد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...