سوره البينة

از الکتاب
سوره القدر سوره البينة سوره الزلزلة
شماره کتابت : ٩٨
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١٠٠
محل نزول : مدينه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٨
تعداد کلمات : ١٠٣
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

متن سوره

کافران -از اهل کتاب و مشرکان‌- (از انحراف‌شان) دست‌بردار نبودند تا ایشان را حجتی آشکار آید.

فرستاده‌ای از جانب خدا که بر آنان صحیفه‌هایی بسی پاک شده‌ی [:وحیانی] را تلاوت کند.

در آنها نوشته‌هایی استوار، پای‌برجا و پر بهاست.

و اهل کتاب دستخوش پراکندگی نشدند، مگر پس از آنکه ایشان را (برهان) آشکار آمد.

و فرمان نیافتند جز اینکه خدا را بپرستند، حال آنکه دین (خود) را برای او خالص‌کننده‌اند (و) از غیر خدا رویگرداننده‌اند و نماز را بر پا بدارند و زکات را بدهند. و دین استوار، پربها و پایدار همین است.

بی‌امان کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده‌اند -و (نیز) مشرکان - در آتش دوزخند، حال آنکه در آن ماندگارند؛ اینانند، (هم)ایشان بدترین آفریدگان.

بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته‌ی (ایمان) کردند، اینان، (هم)ایشان بهترین آفریدگانند.

پاداششان نزد پروردگارشان باغ‌هایی (با درختان) سردرهم جاودان است، که از زیر (درختان)شان، نهرها روان است. جاودانه و بی‌پایان در آن همی می‌مانند. خدا از آنان خشنود است و (آنان نیز) از او خشنودند. این (پاداش) برای کسی است که دلباخته‌ی پروردگارش بوده با بزرگ‌داشتش (از او) بهراسد.


محتوای سوره