رَهَقا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«رَهَق» (بر وزن شفق) به معناى «پوشانیدن چیزى به زور» است و اشاره به آن است که چیزى بر «سیئات» آنها افزوده نخواهد شد و بعضى نیز «رَهَق» را ناظر به «تکالیف شاق» دانسته اند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...