لَن

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

حرف نصب و نفى واستقبال است [بقره:120]. يهود ونصارى هرگز از تو راضى نباشند تا مگر از دينشان پيروى كنى. در قاموس مى‏گويد: آن براى نفى ابد است نه تاكيد نفى: چنانكه زمخشرى گفته، اگر براى ابد بود لفظ «اليوم» در آيه [مريم:26]. نمى‏آمد و اگر براى تأكيد بود لفظ «ابد» در [بقره:95]. تكرار مى‏شد و اصل عدم تكرار است. در اقرب الموارد چيزى در اين باره نفياً و اثباتاً نقل نكرده است ولى طبرسى ذيل [اعراف:143]. فرموده لن نفى ابد است چنانكه فرموده «وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَداً» «لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً»، به نظر مى‏آيد قول قاموس ضعيف است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول