أَبْرَح

ریشه کلمه

قاموس قرآن

كنار شدن. در مجمع البيان آمده: «بَرِحَ الرجل براحاً: اذا تَنَحّى عن موضعه» اين كلمه در قرآن مجيد فقط در معناى كنار شدن و شبيه آن به كار رفته ولى چون با كلمه نفى همراه است افاده اثبات مى‏كند، كه نفى با نفى مفيد اثبات است [يوسف:80] هرگز از اين زمين كنار نمى‏شويم تا پدرم اجازه دهد. [طه:91] گفتند هرگز از عبادت آن كنار نمى‏شويم و بدان عبادت مى‏كنيم تا موسى به سوى ما بازگردد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...