سوره الهمزة

از الکتاب
سوره العصر سوره الهمزة سوره الفيل
شماره کتابت : ١٠٤
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٣٢
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٩
تعداد کلمات : ٣٥
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

متن سوره

وای بر هر کوشای در غیبت‌گویی (و) عیب‌جویی!

آن کس که مالی گرد آوَرْد و بر شمردش‌.

پندارد که مالش او را ماندگار کرده.

هرگز (نه چنان است)! همواره در آتش خردکننده همی فروافکنده خواهد شد.

و چه فهمانیدت (که) آن آتش خردکننده چیست‌؟

آتش افروخته‌ی خدایی است.

(آتشی‌) که بر دل‌های آتش‌وار فرو افروزد.

(آتشی) که همواره بر (سروسامان)شان حلقه‌وار فراگیر است.

در ستونی بس کشیده شده.


محتوای سوره