سوره الفيل

از الکتاب
سوره الهمزة سوره الفيل سوره قريش
شماره کتابت : ١٠٥
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١٩
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٥
تعداد کلمات : ٢٦
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥

متن سوره

آیا ندیدی پروردگارت با پیل‌بانان چه کرد؟

آیا نیرنگشان را در (ژرفای‌) گمراه کردن ننهاد؟

و بر سروسامانشان، پرندگانی صف‌اندرصف فرستاد.

حال آنکه بر آنان سنگ‌(هایی) از سنگ گل می‌افکنند.

پس (خدا) آنان را مانند علفی جویده‌شده گردانید.


محتوای سوره