سوره الكوثر

از الکتاب
سوره الماعون سوره الكوثر سوره الكافرون
شماره کتابت : ١٠٨
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ١٥
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٣
تعداد کلمات : ١١
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣

متن سوره

ما همواره به تو تمامی (خیرات) بسیار پربار را بخشودیم‌.

پس برای پروردگارت نمازگزار و گلو (یت را برایش) فرو نه.

همانا دشمنت خود بی‌تبار است.


محتوای سوره