روایت:الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۵۵۰

از الکتاب


آدرس: الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، جلد ۲

عنه عن صفوان عن معاويه عن ابي عبد الله ع قال :


الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۵۴۹ حدیث الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲ ش ۵۵۱
روایت شده از : -
کتاب : الاستبصار فيما اختلف من الاخبار - جلد ۲
بخش : -
عنوان : حدیث در کتاب الاستبصار فيما اختلف من الاخبار جلد ۲
موضوعات :

ترجمه

شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)