الْعَاجِلَة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«عاجِلَه» از مادّه «عَجَلَة» به معناى نعمت هاى زودگذر یا دنیاى زودگذر است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

مؤنّث عاجل و مراد از آن در قرآن دنيا است [قيامة:20،21]. و اين بواسطه زود گذر بودن دنياست آن سه بار در قرآن آمده و در هر سه مقابل آخرت است. * [انبياء:37]. «عَجَل» بر وزن فرس اسم است به معنى عجله آيه كنايه از مبالغه انسان در عجله است گوئى كه از عجله آفريده شده در مجمع بقولى عجل بمعنى گل است كه از ابو عبيده و جماعتى نقل شده يعنى انسان از خاك و گل آفريده شده ولى آن برخلاف ظاهر است خصوصاً با ملاحظه «فَلا تَستَعجِلوُنَ». آيه فوق نظير آيه [اسراء:11]. مى‏باشد. و عجول صيغه مبالغه است.

کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...