کُبَرَاءَنَا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«کُبَراء» جمع «کبیر» به معناى افراد بزرگ است، خواه از نظر سن باشد، یا علم، یا موقعیت اجتماعى، و یا مانند آن. به این ترتیب «کبراء» کسانى هستند که زیر نظر آنها به اداره امور مى پردازند، و معاون و مشاور آنها محسوب مى شوند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...