شِقَاق

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«شِقاق» از مادّه «شَقّ» در اصل به معناى شکاف، منازعه و جنگ است; سپس، به معناى اختلاف نیز به کار رفته، زیرا اختلاف، سبب مى شود که هر گروهى در شِقّى قرار گیرد، و در اینجا بعضى آن را به کفر تفسیر کرده اند و بعضى به گمراهى، و گاه به جدایى از حق و توجّه به باطل.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...