ریشه شقق

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه شقق‌)

تکرار در قرآن: ۲۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يَشَّقَّقُ‌ ۱
شِقَاقٍ‌ ۵
شِقَاقَ‌ ۱
يُشَاقِقِ‌ ۲
شَاقُّوا ۳
الشُّقَّةُ ۱
شِقَاقِي‌ ۱
أَشَقُ‌ ۱
بِشِقِ‌ ۱
تُشَاقُّونَ‌ ۱
تَنْشَقُ‌ ۱
تَشَقَّقُ‌ ۲
أَشُقَ‌ ۱
انْشَقَ‌ ۱
انْشَقَّتِ‌ ۲
يُشَاقِ‌ ۱
شَقَقْنَا ۱
شَقّاً ۱
انْشَقَّتْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط