سوره المرسلات

از الکتاب
سوره الانسان سوره المرسلات سوره النبإ
شماره کتابت : ٧٧
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٣٣
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٥٠
تعداد کلمات : ٢٠١
تعداد حروف :
در حال بارگیری...
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠

متن سوره

سوگند به فرستادگان شناخته شده (بر محور ایمان)؛

پس (آن) توفندگان توفانی؛

سوگند به پخش‌کنندگان پخش‌کردنی؛

پس به جدایی‌افکنان (آن) جدایی‌افکندنی‌؛

پس به افکنندگان یادواره‌ای‌؛

معذوران یا هشدار‌دهندگان‌.

همواره آنچه وعده یافته‌اید بی‌چون شدنی است.

پس هنگامی که ستارگان محو شوند،

و آن‌گاه که آسمان سوراخ شود،

و آن‌گاه که کوه‌ها از جا کنده شوند،

و آن‌گاه که پیامبران برایشان وقت مقرر گردد.

برای چه روزی [:وقتشان] تأخیر شده است‌؟

برای روز جدایی‌.

و تو را چه فهماند روز جدایی چیست‌؟

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌کنندگان!

مگر پیشینیان را هلاک نکردیم‌؟

سپس از پی آنان دیگران را می‌بریم‌.

با مجرمان چنان می‌کنیم.

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌‌کنندگان‌!

مگر شما را از آبی بی‌مقدار نیافریدیم‌؟

پس آن را در جایگاهی استوار نهادیم،

تا اندازه‌ای معین،

پس اندازه‌گیری کردیم، پس چه خوب توانای اندازه‌گیریم.

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌کنندگان!

مگر زمین را پرنده‌ای تندپرواز و نگهبان ننهادیم‌؟

نگهبانِ سرنشینانش، چه زندگان و چه مردگان‌،

و کوه‌های سر بلند در آن نهادیم. و به شما آبی گوارا نوشانیدیم.

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌کنندگان!

رها شوید سوی همان چیزی که آن را تکذیب می‌کردید.

رها شوید سوی سایه‌ای آتشین (که) سه گوشه دارد.

نه سایه‌بان است و نه از شعله(ی آتش) بی‌نیاز می‌کند.

(این آتش سیاه‌فام) چون کاخی (آتشبار) شراره می‌افکند،

گویی به‌راستی شترانی زرد رنگند

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌کنندگان‌!

این روزی است که دم نمی‌زنند،

و رخصت (هم) نمی‌یابند تا پوزش بخواهند.

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌کنندگان!

این (همان) روز جدایی است! شما و (جمله‌ی) پیشینیان را گرد آوردیم.

پس اگر حیله‌ای دارید، با من حیله کنید.

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌کنندگان!

پرهیزگاران بی‌گمان (در) زیر سایه‌ها و در (کنار) چشمه‌سارانند،

و (کنار) هر میوه‌ای از آنچه خوش دارند.

«به (پاداش) آنچه می‌کردید، با گوارایی بخورید و بیاشامید،»

«ما به‌راستی نیکوکاران را چنان پاداش می‌دهیم.»

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌کنندگان!

(ای کافران! در دنیا) بخورید و اندکی برخوردار شوید (که) شما بی‌امان مجرمانید.

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌کنندگان‌!

و هنگامی که به آنان گفته شود: «رکوع کنید.» رکوع نمی‌کنند.

(در) چنان روزی وای بر تکذیب‌کنندگان!

پس به کدامین حدیثی پس از خدا (و قرآن) ایمان می‌آورند؟


محتوای سوره