رَوَاسِي

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«رَواسِى» جمع «راسیه» به معناى ثابت و پا بر جاست لذا به معناى کوه هاى سخت و پا بر جا آمده است و از آنجا که این گونه کوه ها از ریشه با هم پیوند دارند، ممکن است اشاره به این پیوستگى باشد. و از نظر علمى ثابت شده که این به هم پیوستگىِ ریشه اى کوه ها، اثر عمیقى در جلوگیرى از لرزش هاى زمین دارد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...