سوره الفلق

از الکتاب
سوره الإخلاص سوره الفلق سوره الناس
شماره کتابت : ١١٣
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٢٠
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٥
تعداد کلمات : ٢٦
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥

متن سوره

بگو: «پناه می‌برم به پروردگار گشایشگر؛»

«از شرّ آنچه آفریده است؛»

«و از شرّ هر شروری، هنگامی که شبانه سوراخ (و پرده‌دری) کند؛»

«و از شر فوت و فن‌کنندگان در گره‌ها ؛»

«و از شرّ هر حسودی هنگامی که حسد ورزد.»


محتوای سوره