سوره الفاتحة

از الکتاب
سوره الفاتحة سوره الفاتحة سوره البقرة
شماره کتابت : ١
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٥
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ٧
تعداد کلمات : ٣١
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧

متن سوره

به نام خدای رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان‌

هر ستایش ویژه‌ی خدا -پروردگار جهانیان- است.

(خدای) رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان.

مالک روز بُروزِ طاعت.

تنها تو را می‌پرستیم، و تنها تو را (به) کمک می‌طلبیم

ما را (به) راه راست هدایت فرما

راه کسانی که بر (سر و سامان)شان نعمت فروریختی، نه (راه) غضب‌‌شدگان، و نه (راه) گمراهان.


محتوای سوره