ریشه لوم

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه لوم‌)

تکرار در قرآن: ۱۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

سرزنش.آن نوعا در مقابل چيزى است كه به ملامت كننده ناگوار و به ملامت شده نامناسب باشد.[ابراهيم:22] مرا ملامت نكنيد خود را ملامت كنيد. تلاوم: ملامت كردن يكديگر است [قلم:30]. بعضى به بعضى روكردندو همديگر را سرزنش مى‏نموده‏اند. لَوْمَة: به معنى ملامت است [مائده:54]. در راه خدا جهاد مى‏كنند و از ملامت سرزنش كننده‏اى نمى‏ترسند. ملوم اسم مفعول است [اسراء:39]. مُليم: به ضم ميم اسم فاعل است به معنى ملامت كننده [صافات:142]. ماهى او را بلعيد حال آنكه خودش را ملامت مى‏كرد كه چرا از ميان قوم خويش خارج شدم و يا قوم خويش را ملامت مى‏كرد كه او را به تنگ آورده سبب خروج وى گشتند طبرسى آن را مستحق لوم معنى كرده و گويد: مليم آن است كار را ملامت آور كند ولى ظاهرا اين درست نيست زيرا اسم مفعول آن ملام است پس مليم به معنى ملامت كننده است. [ذاريات:40]. فرعون و لشكريانش را گرفته و به دريا انداختيم حال آنكه خويشتن را ملامت مى‏كرد كه چرا از حق منصرف گشته است. مجمع اين رامثل سابق گفته است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
لَوْمَةَ ۱
لاَئِمٍ‌ ۱
لُمْتُنَّنِي‌ ۱
تَلُومُونِي‌ ۱
لُومُوا ۱
مَلُوماً ۲
مَلُومِينَ‌ ۲
مُلِيمٌ‌ ۲
بِمَلُومٍ‌ ۱
يَتَلاَوَمُونَ‌ ۱
اللَّوَّامَةِ ۱

ریشه‌های مرتبط