ریشه قعد

از الکتاب

تکرار در قرآن: ۳۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْقَوَاعِدَ ۱
مَقَاعِدَ ۲
قَعَدُوا ۱
قُعُوداً ۲
الْقَاعِدُونَ‌ ۱
الْقَاعِدِينَ‌ ۴
تَقْعُدُوا ۲
قَاعِدُونَ‌ ۱
تَقْعُدْ ۱
لَأَقْعُدَنَ‌ ۱
اقْعُدُوا ۲
بِمَقْعَدِهِمْ‌ ۱
بِالْقُعُودِ ۱
فَاقْعُدُوا ۱
قَعَدَ ۱
قَاعِداً ۱
الْقَوَاعِدِ ۱
فَتَقْعُدَ ۲
الْقَوَاعِدُ ۱
قَعِيدٌ ۱
مَقْعَدِ ۱
نَقْعُدُ ۱
قُعُودٌ ۱

ریشه‌های مرتبط