ریشه جعل

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه جعل‌)

تکرار در قرآن: ۳۴۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يَجْعَلُونَ‌ ۵
جَعَلَ‌ ۷۴
تَجْعَلُوا ۵
جَاعِلٌ‌ ۱
تَجْعَلُ‌ ۱
فَجَعَلْنَاهَا ۲
جَاعِلُکَ‌ ۱
جَعَلْنَا ۶۷
اجْعَلْ‌ ۱۱
اجْعَلْنَا ۲
جَعَلْنَاکُمْ‌ ۴
لِنَجْعَلَکَ‌ ۱
جَاعِلُ‌ ۱
فَنَجْعَلْ‌ ۱
جَعَلَهُ‌ ۵
لِيَجْعَلَ‌ ۳
يَجْعَلَ‌ ۶
جَعَلَکُمْ‌ ۷
لَجَعَلَکُمْ‌ ۲
جَعَلْنَاهُ‌ ۱۰
لَجَعَلْنَاهُ‌ ۲
يَجْعَلْهُ‌ ۱
تَجْعَلُونَهُ‌ ۱
جَعَلُوا ۱۱
جَعَلْنَاکَ‌ ۳
يَجْعَلُ‌ ۶
يَجْعَلْ‌ ۱۰
تَجْعَلْنَا ۳
تَجْعَلْنِي‌ ۲
جَعَلاَ ۱
فَيَجْعَلَهُ‌ ۱
جَعَلْتُمْ‌ ۱
فَجَعَلْتُمْ‌ ۱
جَعَلْنَاهُمْ‌ ۷
اجْعَلُوا ۲
لَجَعَلَ‌ ۱
يَجْعَلُوهُ‌ ۱
اجْعَلْنِي‌ ۳
جَعَلَهَا ۲
فَاجْعَلْ‌ ۳
فَجَعَلْنَا ۱
جَعَلْتُمُ‌ ۱
جُعِلَ‌ ۱
تَجْعَلْ‌ ۴
لَجَاعِلُونَ‌ ۱
نَجْعَلَ‌ ۲
نَجْعَلْ‌ ۳
نَجْعَلُ‌ ۴
تَجْعَلَ‌ ۱
أَجْعَلْ‌ ۱
اجْعَلْهُ‌ ۱
لِنَجْعَلَهُ‌ ۱
جَعَلَنِي‌ ۴
يَجْعَلْنِي‌ ۱
سَيَجْعَلُ‌ ۲
فَجَعَلَهُمْ‌ ۲
فَجَعَلْنَاهُمُ‌ ۲
جَعَلْنَاهَا ۶
فَجَعَلْنَاهُمْ‌ ۳
يَجْعَلِ‌ ۱
يَجْعَلُهُ‌ ۳
فَجَعَلْنَاهُ‌ ۳
لَجَعَلَهُ‌ ۱
فَجَعَلَهُ‌ ۳
لَأَجْعَلَنَّکَ‌ ۱
يَجْعَلُکُمْ‌ ۱
نَجْعَلَهُمْ‌ ۲
نَجْعَلَهُمُ‌ ۱
جَاعِلُوهُ‌ ۱
نَجْعَلُهَا ۱
جَاعِلِ‌ ۱
تَجْعَلُونَ‌ ۲
نَجْعَلْهُمَا ۱
لَجَعَلَهُمْ‌ ۱
لَجَعَلْنَا ۲
فَجَعَلَ‌ ۲
جَعَلَتْهُ‌ ۱
فَجَعَلْنَاهُنَ‌ ۱
فَنَجْعَلُ‌ ۱
لِنَجْعَلَهَا ۱
جَعَلْتُ‌ ۱
نَجْعَلِ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط