ریشه اوب

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه اوب‌)

تکرار در قرآن: ۱۷(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

بازگشت [غاشيه:25]، يعنى راستى بازگشت آنها بسوى ماست، مَأب مصدر ميمى به معنى بازگشت و اسم زمان، (زمان بازگشت) و اسم مكان، (مكان بازگشت) آمده است مثل [رعد:36]، كه بقرينه «الى» به معنى مصدر است و مثل [نباء:21-22]، كه بقرينه «جهنم» به معناى مكان بازگشت است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
الْمَآبِ‌ ۱
مَآبٍ‌ ۵
مَآبِ‌ ۱
لِلْأَوَّابِينَ‌ ۱
أَوِّبِي‌ ۱
أَوَّابٌ‌ ۴
أَوَّابٍ‌ ۱
مَآباً ۲
إِيَابَهُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط