ریشه اله

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه اله‌)

تکرار در قرآن: ۲۹۶۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
اللَّهِ‌ ۹۴۰
لِلَّهِ‌ ۱۴۳
اللَّهُ‌ ۹۷۲
بِاللَّهِ‌ ۱۴۰
اللَّهَ‌ ۵۹۲
فَاللَّهُ‌ ۶
إِلٰهَکَ‌ ۱
إِلٰهَ‌ ۳۸
إِلٰهاً ۱۶
إِلٰهُکُمْ‌ ۷
إِلٰهٌ‌ ۲۳
الَّهِ‌ ۱
اللَّهُمَ‌ ۵
إِلٰهٍ‌ ۱۵
إِلٰهَيْنِ‌ ۲
آلِهَةً ۱۳
فَلِلَّهِ‌ ۶
آلِهَتَکَ‌ ۱
آلِهَةٌ ۴
آللَّهُ‌ ۲
آلِهَتِنَا ۵
آلِهَتُهُمُ‌ ۱
تَاللَّهِ‌ ۹
آلِهَتِي‌ ۱
إِلٰهُ‌ ۱
إِلٰهِکَ‌ ۱
إِلٰهُکُمُ‌ ۱
آلِهَتَکُمْ‌ ۳
بِآلِهَتِنَا ۲
فَإِلٰهُکُمْ‌ ۱
إِلٰهَهُ‌ ۲
إِلٰهِ‌ ۳
إِلٰهُنَا ۱
إِلٰهَکُمْ‌ ۱
آلِهَتِهِمْ‌ ۱
الْآلِهَةَ ۱
آلِهَتِکُمْ‌ ۱
آلِهَتُنَا ۱

ریشه‌های مرتبط