ریشه ائى

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه ائى‌)

تکرار در قرآن: ۳۸۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
بِآيَاتِنَا ۵۷
بِآيَاتِي‌ ۴
بِآيَاتِ‌ ۳۴
آيَاتِهِ‌ ۲۹
آيَاتٍ‌ ۱۰
آيَةٍ ۱۲
آيَةٌ ۱۲
الْآيَاتِ‌ ۲۸
آيَاتِکَ‌ ۳
آيَاتِنَا ۲۲
لَآيَاتٍ‌ ۲۹
آيَاتِ‌ ۲۱
آيَةَ ۳
لَآيَةً ۲۰
آيَاتُ‌ ۱۳
آيَةً ۲۴
آيَاتٌ‌ ۸
آيَتُکَ‌ ۲
بِآيَةٍ ۱۲
بِآيَاتِهِ‌ ۴
الْآيَاتُ‌ ۳
آيَاتِي‌ ۹
آيَاتِيَ‌ ۱
آيَاتُهُ‌ ۴
آيَاتُنَا ۱۲
آيَتَيْنِ‌ ۱
بِالْآيَاتِ‌ ۲
آيَاتِهَا ۱
لِآيَاتِنَا ۱
الْآيَةَ ۱

ریشه‌های مرتبط