روایت:الکافی جلد ۱ ش ۱۲۶

از الکتاب


آدرس: الكافي، جلد ۱، كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم

عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن نوح بن شعيب النيسابوري عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان عن درست بن ابي منصور عن عروه ابن اخي شعيب العقرقوفي عن شعيب عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله ع يقول كان امير المومنين ع يقول :


الکافی جلد ۱ ش ۱۲۵ حدیث الکافی جلد ۱ ش ۱۲۷
روایت شده از : امام على عليه السلام
کتاب : الکافی (ط - الاسلامیه) - جلد ۱
بخش : كتاب فضل العلم
عنوان : حدیث امام على (ع) درباره مدارا كردن , گناه , حسد , ادب , تقوا در کتاب الكافي جلد ۱ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم‏‏ بَابُ النَّوَادِرِ
موضوعات : مدارا کردن، مدارا، گناه، حسد، ادب، تقوا، خرسندی به تقدیر الهی، رضایت از خدا، راستی، صداقت، فروتنی، تواضع، مدارا کردن، مدارا، وفاداری، وفاى عهد، رستگاری، عافیت، عافیت طلبى، دانش و دانایی، علم، رحمت، هدایت، دانش و دانایی، علم، شناخت، فهم

ترجمه

کمره ای, اصول کافی ترجمه کمره ای جلد ۱, ۱۳۹

مى‏فرمود: اى طالب علم، به راستى علم را فضائل بسيار است (اگر مجسم شود)، تواضع سر او است، و بر كنارى از حسد چشم او، گوشش فهم است و زبانش راستى، حافظه‏اش بررسى است و دلش حسن نيت، و عقلش معرفت اشياء و امور، دست او مهرورزى است و پايش ديدار دانشمندان، همتش سلامت و حكمتش ورع، قرارگاهش نجات است و جلو كشش عافيت و مركبش وفاء و سلاحش نرمش سخن، تيغش رضا و كمانش مدارا و لشكرش گفتگوى با علماء و سرانجامش ادب و پس‏اندازش دورى از گناهان، توشه‏اش احسان است و شرابش سازگارى و رهنمايش هدايت و رفيقش دوستى با نيكان.

مصطفوى‏, اصول کافی ترجمه مصطفوی جلد ۱, ۶۰

امير المؤمنين عليه السلام ميفرمود: اى دانشجو همانا دانش امتيازات بسيارى دارد (اگر بانسان كاملى تشبيه شود) سرش تواضع است، چشمش بى‏رشكى، گوشش فهميدن، زبانش راست گفتن حافظه‏اش كنجكاوى، دلش حسن نيت، خردش شناختن اشياء و امور، دستش رحمت، پايش ديدار علما همتش سلامت، حكمتش پرهيزكارى، قرارگاهش رستگارى، جلودارش عافيت، مركبش وفا، اسلحه‏اش نرم زبانى، شمشيرش رضا، كمانش مدارا، لشكرش گفتگوى با علماء، ثروتش ادب، پس اندازش دورى از گناه، توشه‏اش نيكى، آشاميدنيش سازگارى، رهبرش هدايت، رفيقش دوستى نيكان.

محمدعلى اردكانى, تحفة الأولياء( ترجمه أصول كافى) - جلد ۱, ۱۷۹

چند نفر از اصحاب ما روايت كرده‏اند از احمد بن محمد، از نوح بن شُعيب نيشابورى، از عبيداللَّه بن عبداللَّه دهقان، از دُرست بن ابى منصور، از عروه پسر برادر شعيب عَقَرقوفى، از شعيب، از ابوبصير كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق عليه السلام كه فرمود:

«امير المؤمنين عليه السلام مى‏فرمود: اى طلب كننده علم، به درستى كه علم، صاحب فضيلت‏هاى‏ بسيار است. پس سرِ آن فروتنى است، و چشمش بيزارى از حسد، و گوشش فهميدن، و زبانش راست‏گويى، و حافظه‏اش تفحص و جستجو، و دلش نيكى نيت، و عقلش شناختن چيزها و كارها، و دستش رحمت و دل‏نرمى، و پايش ديدن علما، و همتش سلامتى مردم از صاحبش، و حكمتش پرهيزگارى، و قرارگاهش نجات، و لشكركشش دورى از بدى‏ها، و حيوان سواريش نگاه‏داشتن عهد، و حربه‏اش نرمى سخن، و شمشيرش رضا و خشنودى، و كمانش مدارا با دشمنان، و لشكرش گفت‏وگوى با علما (كه با ايشان بگويد و بشنود)، و مالش ادب، و ذخيره‏اش دورى و پرهيز كردن از گناهان، و توشه‏اش نيكى، و آرامگاهش مصالحه و ترك دشمنى، و رهبرش هدايت، و يارش دوستى نيكان است».


شرح

آیات مرتبط (بر اساس موضوع)

شرایط پرس‌وجو زیر به علت محدودیت‌های ویکی در اندازه پرس‌وجو یا عمق نتوانست در نظر گرفته شود: [[رده:آیات قرآن]] [[رده:مدارا کردن]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:مدارا]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:گناه]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:حسد]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:ادب]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:تقوا]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:خرسندی به تقدیر الهی]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:رضایت از خدا]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:راستی]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:صداقت]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:فروتنی]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:تواضع]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:وفاداری]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:وفاى عهد]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:رستگاری]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:عافیت]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:عافیت طلبى]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:دانش و دانایی]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:علم]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:رحمت]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:هدایت]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:شناخت]] OR [[رده:آیات قرآن]] [[رده:فهم]] .


احادیث مرتبط (بر اساس موضوع)

شرایط پرس‌وجو زیر به علت محدودیت‌های ویکی در اندازه پرس‌وجو یا عمق نتوانست در نظر گرفته شود: [[رده:روایت]] [[رده:مدارا کردن]] OR [[رده:روایت]] [[رده:مدارا]] OR [[رده:روایت]] [[رده:گناه]] OR [[رده:روایت]] [[رده:حسد]] OR [[رده:روایت]] [[رده:ادب]] OR [[رده:روایت]] [[رده:تقوا]] OR [[رده:روایت]] [[رده:خرسندی به تقدیر الهی]] OR [[رده:روایت]] [[رده:رضایت از خدا]] OR [[رده:روایت]] [[رده:راستی]] OR [[رده:روایت]] [[رده:صداقت]] OR [[رده:روایت]] [[رده:فروتنی]] OR [[رده:روایت]] [[رده:تواضع]] OR [[رده:روایت]] [[رده:وفاداری]] OR [[رده:روایت]] [[رده:وفاى عهد]] OR [[رده:روایت]] [[رده:رستگاری]] OR [[رده:روایت]] [[رده:عافیت]] OR [[رده:روایت]] [[رده:عافیت طلبى]] OR [[رده:روایت]] [[رده:دانش و دانایی]] OR [[رده:روایت]] [[رده:علم]] OR [[رده:روایت]] [[رده:رحمت]] OR [[رده:روایت]] [[رده:هدایت]] OR [[رده:روایت]] [[رده:شناخت]] OR [[رده:روایت]] [[رده:فهم]] .