بِأَمْرِه

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

منظور از «امر» قوانین و نظاماتى است که به فرمان پروردگار در عالم هستى حکومت مى کند و آنها را در مسیر خود رهبرى مى نماید; منظور از «امر» در سوره «سجده»، «دین و مذهب» است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...