أَحْسَن

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«حسن» به معناى خوب است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...