کُتِب

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«کُتِبَ» (نوشته شده) از مادّه «کِتاب» در سوره «بقره» اشاره به حتمى بودن و قطعى بودن این فرمان الهى است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...