کَذّب

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«کَذَّبَ» از مادّه «تکذیب» در لغت عرب، هم به معناى «تکذیب کردن دیگرى» و هم به معناى «دروغ گفتن» آمده است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...