يَفْصِل

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«یَفْصِلُ» از مادّه «فصل» به معناى انداختن است ولى بعضى «یَفْصِلُ» را به معناى جدایى انداختن تفسیر نکرده اند، بلکه از «فصل» به معناى قضاوت و داورى مى دانند ولى معناى اول در اینجا صحیح تر است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...