جستجوی معنایی

از الکتاب
شرط
نسخهٔ چاپی انتخابی
گزینه‌ها
پارامترها [
limit:

حداکثر تعداد نتایج برای بر گرداندن
offset:

جابجاسازی اولین نتیجه
link:

نمایش مقادیر به‌صورت پیوندها
headers:

نمایش نام‌های سرایندها/ویژگی
mainlabel:

برچسبی برای دادن نام صفحهٔ اصلی
intro:

متنی برای نمایش قبل از نتایج پرسمان، اگر چیزی وجود داشته باشد
outro:

متنی برای نمایش پس از نتایج پرسمان، اگر چیزی وجود داشته باشد
searchlabel:

متنی برای ادامه‌دادن جستجو
default:

متن برای نمایش اگر هیچ نتیجهٔ پرسمانی وجود نداشته باشد
class:

یک کلاس CSS اضافی برای جدول تنظیم شود
transpose:

نمایش سرایندهای جدول به طور عمودی و نتایج به طور افقی
sep:

جداکنندۀ بین نتایج
گزینه‌های مرتب‌سازی
حذف
افزودن شرط مرتب‌سازی