جستجوی معنایی

از الکتاب
شرط
نسخهٔ چاپی انتخابی
اختیارات
پارامترها [
limit:

حداکثر تعداد نتایج برای بازگشت
offset:

تعدیل اولین نتیجه
link:

نمایش مقادیر به عنوان پیوندها
headers:

نمایش نام‌های سرفصل‌ها/ خاصیت
mainlabel:

جدول برای دادن نام صفحهٔ اصلی
intro:

متن برای نمایش قبل از نتایج پرس‌و‌جو، اگر وجود داشته باشند
outro:

متن برای نمایش پس از نتایج پرس‌و‌جو، اگر وجود داشته باشد
searchlabel:

متن برای ادامه جستجو
default:

متن برای نمایش اگر هیچ نتایج پرس‌وجویی وجود نداشته باشد
class:

کلاس سی‌اس‌اس اضافی برای تنظیم جدول
transpose:

عناوین جدول را عمودی و نتایج را افقی نشان بده
sep:

جدا کننده میان نتایج
اختیارات مرتب‌سازی
حذف
افزودن شرط مرتب‌سازی