هَلُم

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

اسم فعل است به معنى بياوريد و حاضر كنيد و نيز به معنى بياييد، لازم و متعدى بكار رود، مفرد وجمع و تذكير و تأنيث در آن يكسان باشد اين عقيده علماء حجاز است. [انعام:150]. بگو گواهان خود را حاضر كنيد. در اين آيه متعدى بكار رفته و در آيه ذيل لازم [احزاب:18]. آنانكه به برادرانشان مى‏گفتند: بياييد پيش ما. اين لفظ دوبار بيشتر در قرآن مجيد نيامده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...