نَفَاد

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«نَفاد» به معناى «فنا» و نابودى است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

فانى شدن. تمام شدن. راغب گويد: «اَلنَّفادُ اَلفَناءُ» در لغت آمده «نَفَدَ زادُالْقَوْمِ» توشه قوم تمام گرديد. در نهج البلاغه حكمت 57 فرموده: «اَلقْنْاعَةُمالٌ لايَنْفَدُ» قناعت مالى است كه تمام نمى‏شود. [ص:54]. اين روزى ما است كه آن راتمام شدن نيست (تمام نمى‏شود) [نحل:96]. آنچه نزد شماست تمام مى‏شود و آنچه نزد خداست هميشگى است. * [كهف:109]. نظير اين آيه است آيه 27 از سوره لقمان و در «كلم» تحت عنوان كلمات در قرآن مشروحا بررسى شده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...