نزول قرآن

از الکتاب

قرآن در سال ۶۱۰ میلادی مصادف با سال ۱ بعثت بر محمد نازل شد.