مِمّا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

تعبیر به «مِمّا» (از چیزهایى که...) تعبیر عامى است که نه تنها اموال، بلکه تمام سرمایه ها و مواهب الهى را شامل مى شود، و همان گونه که قبلاً نیز گفته ایم انفاق، مفهوم وسیعى دارد که منحصر به مال نیست، بلکه علم و هدایت و آبروى اجتماعى، سرمایه هاى معنوى و مادى دیگر را نیز شامل مى شود.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول