لِکَلِمَات

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«کَلِمَات» جمع «کلمه» است و در اصل به معناى الفاظى است که انسان با آن سخن مى گوید، سپس به معناى گسترده ترى اطلاق شده، و آن هر چیزى است که مى تواند بیانگر مطلبى باشد، و از آنجا که مخلوقات گوناگون این جهان هر کدام بیانگر ذات پاک خدا و علم و قدرت اویند، به هر موجودى «کلمة اللّه» اطلاق شده، مخصوصاً در مورد موجودات شریف تر و باعظمت تر، این تعبیر به کار رفته.

«کلام» از مادّه «کَلْم» به معناى تأثیراتى است که با گوش درک مى شود. سپس توسعه پیدا کرده است، و علاوه بر الفاظ به معانى نیز «کلمه» گفته مى شود، و حتى به «عقیده»، «مکتب» و «روش و سنت» نیز اطلاق مى گردد.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...