لَيْلَة

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

شب. لَيْل و لَيْلَة هر دو به يك معنى است. به قولى ليل مفرد است به معنى جمع و لَيْلَة براى واحد است ولى در قرآن هر دو براى مطلق آمده‏اند مثل [آل عمران:27]. و مثل [بقره:187]. جمع آن در قرآن ليالى است [سباء:18]. * [قدر:1]. رجوع شود به «قدر».


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...