قَبِيلا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«قَبِیل» گاهى به معناى «کفیل و ضامن» تفسیر شده، و گاه به معناى چیزى که در مقابل انسان قرار مى گیرد و رو در روى او قرار دارد، بعضى نیز آن را جمع «قبیله» به معناى جماعت دانسته اند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...