فَالْمُورِيَات

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«موریات» جمع «موریه» از مادّه «ایراء» به معناى آتش افروختن است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...