غَدَقا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«غَدَق» (بر وزن شفق) به معناى آب فراوان است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[جن:16]. در مجمع و اقرب گفته: «ماء غدق» به معنى آب كثير است. در صحيفه سجاديه دعاى نوزدهم آمده است: «وَنْشُرْ عَلَيْنا رِحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمُغْدَقِ» در نهايه گفته: مغدق به فتح دال بارانى است كه قطرات آن درشت باشد يعنى اگر در طريقه حق مستقيم بودند هر آينه از آب كثير آبشان مى‏داديم. و چون مابعد آيه «لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ» است بعيد نيست كه مراد از «اَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقاً» وسعت رزق باشد كه آب كثير سبب سعه رزق است اين لفظ تنها يكبار در قرآن آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...