سِينِين

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«سینینَ» را بعضى جمع «سینه» به معناى «درخت» دانسته اند، و با توجّه به این که «طور» به معناى «کوه» است، مفهوم آن کوه پر درخت مى شود. بعضى نیز گفته اند: «سینین» اسم زمینى است که آن کوه بر آن قرار دارد. بعضى نیز گفته اند: «سینین» به معناى پر برکت و زیبا است، و لغتى است به زبان اهل حبشه (روح المعانى، جلد 30، صفحه 173).

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...