سِيرُوا

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

راه رفتن. [طور:10] باتفعيل و باء متعدى مى‏شود مثل [كهف:47]. و نحو [قصص:29]. سيرت: حالت و وضع طبيعى است. [طه:21]. عصا را بگير و نترس حتماً آن را به حالت اول بر مى‏گردانيم . سيّاره: مؤنث سيّار است به معنى جماعت مسافر نيز آيد (قافله) [مائده:96] يوسف:10و19. در قرآن مجيد بسير و گردش در زمين بسيار سفارش شده است يكى براى عبرت و گردش در آثار گذشتگان مثل [انعام:11]. ايضاً 26 نحل، 69 نمل. و غيره ديگرى براى تفكّر در امر حق و شروع خلقت چنانكه آمده [عنكبوت:20]. آيه صريح است در اينكه گردش و كاوش در زمين شروع خلقت را به انسان خواهد فهماند و آخرت را نيز مى‏شود از آن قياس گرفت. با گردش در زمين خواهيم ديد چگونه باكتريهاى هوا به باتلاقها ريخته مبدل به كرمها مى‏شوند. ملخها چگونه نوك دم خود را به زمين فرو برده و در آن تخم مى‏ريزند و آنگاه مبدل به كرم سپس به پروانه و آنگاه به ملخ مى‏شوند. مى‏توان از اينها پى برد و احتمال داد كه موجودات زنده در ابتدا به صورت تخم آفريده شده و آنگاه بزرگ گشته و شروع به تكثير كرده‏اند و نيز با كاوش در طبقات زمين مى‏توان به قهقرى برگشت و اسرار صنع خدا را بدست آورد چه صريح است دستور خدا و چه كم است عبرت و عمل ما؟!!.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...