سوره الإنفطار

از الکتاب
سوره التكوير سوره الإنفطار سوره المطففين
شماره کتابت : ٨٢
جزء :
نزول
ترتيب نزول : ٨٢
محل نزول : مكه
اطلاعات آماری
تعداد آیات : ١٩
تعداد کلمات : ٩٠
تعداد حروف :
لیست آیات

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩

متن سوره

هنگامی که آسمان از هم بشکافد.

و هنگامی که اختران پراکنده شوند.

و هنگامی که دریاها بسیار روان شوند (و فوران کنند).

و هنگامی که گورها (زیر و زبر و) انگیخته شوند.

هر نفسی آنچه را پیش فرستاده و باز پس نهاده، بداند.

هان ای انسان! چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور ساخت‌؟

(همان) کسی که تو را آفرید؛ پس سازمانت داد، و بعد تو را سامان بخشید.

(و) در هر چهره‌ای [:روحی و جسمی] آنچه می‌خواست، تو را ترکیب داد.

هرگز نه چنان است! شما دین را (با همان) تکذیب می‌کنید.

و همواره بر شما بی‌گمان نگهبانانی (گماشته شده)اند؛

کریمانِ نویسندگان (اعمال شما)،

آنچه را می‌کنید، می‌دانند.

به‌راستی نیکان بی‌گمان در (ژرفای) نعمتی اندرند.

و بدکاران همی بی‌امان در آتشی شعله‌ورند.

روز بُروز طاعت، آن را می‌افروزند.

و آنها از آن (عذاب) پنهان نیستند.

و تو را چه فهمانید که روزِ دین [:بُروز طاعت] چیست‌؟

چه فهماندت که روز دین چیست‌؟

روزی را که هیچ‌کس برای کسی هیچ اختیاری ندارد و در آن روز، فرمان تنها از خداست.


محتوای سوره