زَاغَت

از الکتاب

آیات شامل این کلمه

«زاغَت» از مادّه «زیغ»، به معناى انحراف از حق و درستى است و در سوره «ص» به چشم نسبت داده شده، نه به صاحبان چشم، و این براى بیان مبالغه در مطلب است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...